Oprichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk

De weidevogels hebben het moeilijk in Nederland, ook in Houten. Dit komt door de intensivering van de landbouw maar ook door het wegvallen van weidegrond door bebouwing.
Er zijn er steeds minder gebieden waar weidevogels kunnen foerageren, rustig kunnen broeden en de pullen de tijd krijgen om vliegvlug te worden.

In 2014 heeft de gemeente ongeveer 10 hectare weiland aangekocht ter compensatie van het weidevogelbiotoop in Houten dat deels verloren gegaan is met de ontwikkeling van een bedrijventerrein en een sportpark aan de Meerpaal in Houten. Dit compensatieplan is in overleg tussen de werkgroep Weidevogelbescherming van de Milieuwerkgroep Houten en de gemeente Houten tot stand gekomen.

Enkele vrijwilligers van de Weidevogelwerkgroep Houten hebben vervolgens begin 2015 de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht. Deze stichting pacht de gronden van de gemeenten en verzorgt in samenwerking met een veehouder het voor weidevogels optimale beheer.

Samenstelling bestuur
Op 18 februari 2015 is ten kantore van Turn Legal het stichtingsbestuur geïnstalleerd. Het bestuur bestaat dan uit Jan Buys (voorzitter), Jaap ten Boer (penningmeester), Esther Christenhuis (secretaris), Arjen Vernooy en Peter Peek.

In oktober 2017 is de positie van Peter Peek overgenomen door Ben de Kruijff, die daarmee ook de verbindende schakel is naar de technische commissie. In september 2022 is het secretarisschap van Esther overgenomen door Martin van Middelaar.

Het bestuur heeft en onderhoud banden met de gemeente Houten, de Milieuwerkgroep Houten, de Weidevogelwerkgroep Houten Snip, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de ANV Kromme Rijnstreek.

Beheer en bestuur

In het beheerplan is te lezen welke lijnen we de komende jaren willen uitzetten. Jaarlijks leggen we verantwoording af van het gevoerde beheer middels een jaarverslag.

Contactinformatie en algemene gegevens

Contactinformatie en algemene gegevens staan vermeld op de pagina Over de stichting.