We mogen onszelf gelukkig prijzen met het hoge aantal verschillende vogel- en plantensoorten die we op De Kroon aantreffen. De afgelopen jaren zijn maar liefst 69 verschillende vogelsoorten waargenomen en bij de planteninventarisatie zijn 98 verschillende planten geteld.

Flora

In het voorjaar van 2016 heeft Dirk van der Est een flora-inventarisatie gedaan. Hij heeft 98 verschillende plantensoorten geteld op De Kroon.

Fauna

Ben de Kruijff en Tijmen Blokhuis monitoren en inventariseren gedurende het broedseizoen de vogels op De Kroon. Daarnaast registreren ze welke andere vogels in de loop van het jaar op het terrein gezien worden.

Nu we vier jaar monitoren, kunnen we ook de eerste resultaten van het beheer gaan zien. In onderstaande tabel staat het overzicht van broedparen op De Kroon. Tussen haakjes staan de aantallen succesvolle broedparen vermeld.
We houden per jaar overzichten bij van de waarnemingen van de broedvogels en van de overige waargenomen vogels.


2015201620172018
Grutto3-52 (2)3-5 (3)7-8(4-5)
Kievit24-5 (0)4 (1)9(3)
Tureluur22-3 (2)5 (5)5-6(5)
Meerkoet001 (?)enkele(?)
Slobeend11?2 (?)3(3)
Wilde eend01 (1)2 (2)4(4)
Krakeend002 (2)2(?)
Kuifeend01 (1)1 (1)1-2(?)
Nijlgans001 (1)0
Graspieper01-2 (1)00
Witte kwikstaart001 (1)0
Rietgors01?00
Kleine plevier1?02 (?)2(1-2)
Kleine karekiet0010